PRACE PISEMNE || POMOCE NAUKOWE || TESTY


 
Zaloguj się!
Brak konta kliknij tutaj!


szukaj prac:

zobacz także:

 Pomoce
   • Biografie
   • Cytaty
   • Definicje
   • Literatura
   • Metody
   • Opisy
   • Pojęcia
 Notatki
   • Dolnośląskie
   • Kujawsko-Pomorskie
   • Lubelskie
   • Lubuskie
   • Mazowieckie
   • Małopolskie
   • Opolskie
   • Podkarpackie
   • Podlaskie
   • Pomorskie
   • Warmińsko-Mazurskie
   • Wielkopolskie
   • Zachodnio-Pomorskie
   • Łódzkie
   • Śląskie
   • Świętokrzyskie
 Subskrypcja
Newsletter Skryba.pl
e-mail:


 Najlepsi użytkownicy
  1 ( pkt.)
  2 ( pkt.)
  3 ( pkt.)
  4 ( pkt.)
  5 ( pkt.)
  [więcej]
 Sonda
 Jakie jest twoje miesięczne kieszonkowe?

  brak (107)
  do 100 zł (67)
  100 zł - 200 zł (19)
  200 zł - 400 zł (3)
  400 zł - 600 zł (7)
  600 zł i więcej (31)

 

ID:149 Zasady ustalania ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy i Skarbu Państwa. (2007-09-21 13:31:14, redakcja)

Zasady ustalania ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy i Skarbu Państwa.

Źródła:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 01.08.2003 r. „w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów” (Dz. U. Nr 140, poz.1350)
- ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r.)

Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena sprzedaży musi odpowiadać wartości nieruchomości. Szacunek sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego jest tylko sposobem wyliczenia tej wartości i ceny. Przesłanki tego szacunku wskazują, że chodzi o rzeczywistą wartość nieruchomości. Wartość rynkową nieruchomości stanowi jej przewidywalna cena, możliwa do uzyskania na rynku, ustalona z uwzględnieniem cen transakcyjnych uzyskanych przy spełnieniu następujących warunków:
- Strony umowy były od siebie nie zależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy.
- Upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku.

Zasady ustalania ceny:
1.W drodze przetargu.
2.W drodze bezprzetargowej.

1. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje się następujące zasady ustalania cen:
- Cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
- Cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości.
- Cenę nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.
Jeżeli przetargi nie przyniosły rezultatów, cenę nieruchomości ustala się w wysokości uzgodnionej z jej nabywcą.

2. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Od tak ustalonej ceny zarząd gminy za zgodą rady może udzielić bonifikaty, jednak ma to miejsce tylko wtedy, gdy nieruchomość jest sprzedawana:
- pod budownictwo mieszkaniowe, budowę infrastruktury technicznej lub też realizację innych celów technicznych,
- osobą fizycznym i osobą prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo – rozwojową, wychowawczą lub sportowo – turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową,
- organizacją zrzeszającym działkowiczów z przeznaczeniem na pracownicze ogrody działkowe,
- poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.,
- na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
- kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej,
- jako lokal mieszkalny,
- w wyniku uwzględnienia roszczeń właścicieli lokali, przy wydzielaniu których wyodrębniona została działka nie spełniająca wymogów działki budowlanej, o nabycie własności lub użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej gdy wniosek został złożony łącznie przez wszystkich właścicieli.

Dodatkowo, cenę nabycia nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50 %, a właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę.
W razie zbiegu praw do bonifikat stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy.
Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
Cena nieruchomości sprzedawanej może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat. Raty oprocentowane są przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Niespłacona część podlega zabezpieczeniu, w szczególności zabezpieczeniu hipotecznemu. Pierwsza rata podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy.Masz jakiekolwiek pytania?
Skontaktuj się z naszym konsultantem
GG 8254053nikt jeszcze nie głosował, ogladano 1810 razy

 
|  copyright SKRYBA.PL  |   hosting by: NetLook.PL  |

| KOMUNIKATY | KONTAKT | WSPÓŁPRACA |